Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden betreffen de modaliteiten en gebruiksvoorwaarden van de Hiflow Suite.
De Hiflow Suite is een online applicatie ontwikkeld door:
Webismymind SPRL rue de Bellaire, 8 4802 Heusy België

Algemeen

Het bezoeken van de Hiflow Suite houdt de acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden (hierna «voorwaarden») in, die Webismymind te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving kan wijzigen.

Toegang

De toegang tot de applicatie is voorbehouden aan gebruikers die zich geldig hebben ingeschreven. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van de inlognaam en het wachtwoord die aan hem zijn doorgegeven.
Meer in het bijzonder verbindt de gebruiker zich ertoe om Webismymind direct op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van zijn account en/of zijn wachtwoord en van elke inbreuk op de beveiliging. Daarom dient de gebruiker erop te letten dat hij bij het beëindigen van elke werksessie daadwerkelijk uit de applicatie uitlogt.
De gegevens die reeds in ons bezit zijn of die u bij het bezoeken van de dienst aan ons communiceert, zijn onderworpen aan de Privacy Policy van de Hiflow Suite, in te zien op het adres: http://www.hiflowsuite.com/nl/privacy

Betaling

Het gebruik van de Hiflow Suite is pas mogelijk nadat men zich heeft ingeschreven voor één van de abonnementen aangeboden op de site.
Gedurende de eerste maand is het gebruik gratis. Voor het betalen van de abonnementskosten is een geldige kredietkaart vereist.
De Dienst wordt maandelijks vooraf gefactureerd en de kosten kunnen niet worden teruggevorderd. De gebruiker kiest een abonnement op basis van het gewenste aantal maanden. Kosten voor gedeeltelijk niet-gebruikte maanden of niet-gebruikte maanden worden niet terugbetaald. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Terugschalen naar een lager niveau van abonnement is mogelijk maar kan leiden tot gegevensverlies en tot verminderde capaciteit van het gebruikersaccount. Webismymind kan niet aansprakelijk worden gehouden voor een dergelijk gegevensverlies.

Verlenging

Het abonnement kan op elk moment verlengd worden. De gebruiker krijgt voor het aflopen van het abonnement een melding. Bij niet-verlenging wordt het account gedeactiveerd.
De gebruiker kan op ieder moment zijn abonnement opzeggen; dit kan uitsluitend in het menu "Configuratie" in zijn account. Na opzegging worden alle gegevens van de gebruiker automatisch van onze servers verwijderd.

Wijzigingen in de Dienst en de prijzen

Webismymind behoudt zich het recht voor de Dienst (of een deel ervan), zonder voorafgaande melding tijdelijk of permanent te wijzigen of te stoppen.
De prijzen van alle Diensten kunnen gewijzigd worden met inachtneming van een melding één maand van tevoren.
Webismymind kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade, veroorzaakt door een wijziging van de dienst of in de prijzen, of door de opschorting of beëindiging van de Dienst.

Intellectuele eigendomsrechten

Data, logo's, ontwerpen, merken, modellen, slogans etc. die u worden gepresenteerd op de online Hiflow Suite zijn beschermd door de wetgeving betreffende intellectuele eigendom.
Het is verboden om deze software te kopiëren, te wijzigen, producten van de software af te leiden, er reverse-engineering op toe te passen, of anderszins, de broncode van de software af te leiden of op ongeacht welke wijze enig recht samenhangend met de dienst te verkopen, toe te kennen, in licentie te geven of over te dragen.

Beperking van aansprakelijkheid

De Hiflow Suite applicatie en de daarin aangeboden diensten worden geleverd in de staat waarin ze zich bevinden. Webismymind garandeert niet dat de dienst tegemoet komt aan uw specifieke behoeften en evenmin dat de dienst continu en zonder fouten beschikbaar zal zijn.
Webismymind kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade, bijkomstige, speciale, belangrijke schade of schadevergoeding, zoals (maar niet beperkt tot) schade door winstderving, of andere niet-tastbare verliezen, veroorzaakt door het niet kunnen gebruiken van de dienst of door ongeautoriseerd gebruik van uw gegevens of de wijziging van uw gegevens door een ongeautoriseerd persoon
In alle gevallen blijft de gebruiker verantwoordelijk voor het beschermen van zijn gegevens.

De Hiflow Suite dient overeenkomstig de geldende wetten gebruikt te worden.
In het bijzonder verbindt de gebruiker zich er uitdrukkelijk toe:

Toepasselijk recht en bevoegde rechterlijke instantie

Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank van Verviers (België).
Alle vragen betreffende deze algemene voorwaarden dienen gestuurd te worden naar info@hiflowsuite.com of info@webismymind.be